1) Hiệu trưởng: Thầy giáo Nguyễn Đình Kỳ; Điện thoại:

2) Phó Hiệu trưởng: Cô giáo Dương Thị Triệu; Điện thoại: