Lễ phát động “Tháng Công nhân”; Biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô”, báo công dâng Bác năm 2019.